ana konular

 • Solunum Sıkıntısı Olan Yenidoğan
 • Yenidoğan Ventilasyonunda Yenilikler
 • Yenidoğan Bebeğin Nakli
 • Yenidoğanda Güncel Taramalar
 • Sarılığı Olan Yenidoğan
 • Yenidoğanda Sepsis
 • Geç Prematüre ve Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin İzlemi
 • Gelişimin Değerlendirilmesi
 • Büyümenin Değerlendirilmesi
 • Boy Kısalığı Olan Çocuk (Olgularla)
 • Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı
 • Süt Çocuğu Beslenmesinde Yeni Görüşler
 • İştahsız Bebek ve Çocukta Ne Yapmalıyız?
 • Oyun, Okul Çocuğu ve Ergen Beslenmesi
 • Çocuk ve Çevresel Bozukluklar
 • Çocuklar İçin Zararlı Yiyecek ve İçecekler Hakkında Ne Biliyoruz?
 • Mikrobiyata – Probiyotik : En Son Gelişmeler
 • Bebek ve Çocuklarda Normal Dışkılama Alışkanlıkları ve Dışkılama Sorunları
 • Bebeklerde Ne Zaman İnek Sütü Protein Alerjisi Düşünelim, Ne Yapalım?
 • Glutenle İlişkili Sorunlar; Çölyak mı? İntolerans mı? Alerji mi?
 • Gastroözofageal Reflü; Ne Zaman Tetkik? Ne Zaman ve Nasıl Tedavi?
 • Vitamin ve Minerallerin Akılcı Kullanımı
 • Yenidoğan ve Süt Çocukluğu Döneminde Tiroid Fonksiyon Bozuklukları
 • Çocukta Yanık Yönetimi
 • Acil Serviste Bronşiyolit Yönetimi; Doğrular-Yanlışlar
 • Çocuklarda Sepsis- Septik Şok Yönetimi
 • ARDS Yönetimi
 • MIS-C Tanısındaki Zorluklar (Olgularla)
 • Akut Böbrek Hasarının Yönetimi
 • Metabolik Hastalık Ne Zaman Düşünelim, Ne Yapalım? (Olgularla)
 • Kronik Tanılı Çocuk Akut Tablo ile Geldiğinde Çocuk Hekimi Ne Yapmalı?
 • Okul Öncesi Çocuklarda Tekrarlayan Hışıltıda Ne Zaman Astım Düşünmeliyiz? (Olgularla)
 • Otit, Sinüzit, Tonsillit, Adenoid Vegetasyon Yönetimi
 • İnfluenza İnfeksiyonları; Nasıl Korunmalı, Nasıl Tedavi Edilmeli?
 • Rutin Dışı Yapılan Aşılar
 • Özel Durumlarda Aşılama
 • Toplum Kökenli Pnömoni Tedavisi; Değişen Epidemiyoloji/Tanı ve Akılcı Antibiyotik Seçimi
 • İmmun Sistemin Doğuştan Kusurlarına Tanısal Yaklaşım
 • Çocuklarda Ürtiker/ Anjioödem Tanısı ve Yönetimi Nasıl Olmalı?
 • Çocuklarda İlaç alerjisini Nasıl Tanıyalım, Nasıl Yönetelim?
 • Çocuklarda İstismar ve İhmal
 • Menenjitte Tanı ve Tedavi
 • Çocuklarda Dermatolojik Sorunlar
 • Yeni Önem Kazanan Enfeksiyonlar
 • Viral Gastroenteritler
 • Çocukluk Çağı Tüberkülozu; Tanı, Tedavi, Korunma
 • Kistik Fibrozis
 • Çocuk Travma Hastalarının Yönetiminde Pediatristlerin Bilmesi Gerekenler
 • İlk Tanı – Son Tanı
 • Tam Kan Sayımının Değerlendirilmesi (Olgularla)
 • Koagülasyon Testlerini Ne Zaman İsteyelim? Nasıl Yorumlayalım?
 • Çocuklarda Kas- İskelet Ağrıları
 • Romatolojik Bozukluklarda Serolojik Testlerin Akılcı Kullanımı
 • Periyodik Ateş Sendromları
 • Lenfadenopatili Olguların İzlemi
 • Hematürisi Olan Çocuk (Olgularla)
 • Ödemli Çocuğa Yaklaşım (Olgularla)
 • Göğüs Ağrısı Olan Çocuk (Olgularla)
 • Kronik Öksürüğü Olan Çocuğa Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
 • Erken Puberte (Olgularla)
 • Altını Islatan Çocuk
 • Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonlarına Yaklaşım
 • Disritmisi Olan Çocukta; Ayırıcı Tanı, Acil Tedavi (Olgularla)
 • Çocuklarda Miyokardit
 • Başağrısı Olan Çocuk (Olgularla)
 • Febril Nöbet Riski- Proflaksinin Rolü
 • Status Epileptikusun Yönetimi
 • Serebral Palsi; Tanı, Tedavi, İzlem
 • Çocuk ve Ergenlerde Obezite
 • Çocukluk Çağında Malnütrisyon Yönetimi
 • Çocukluk Çağında Diyabet; Nasıl Tanıyalım? Ne Yapalım?
 • Elektrolit Bozukluklarında Tedavi Yaklaşımı
 • Otizm Erken Tanı ve İzlemi
 • Çocuklarda Obsesif Kompulsif Bozukluklar
 • Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Fobi, Panik Atak, Anksiyete Tanınız Nedir? (İnteraktif Oturum)
 • Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığında Dikkat Edilecek Noktalar
 • Pediatrik Göz Sorunları
 • Yürüme ve Postür Bozukluklarına Ne Yapmalıyız?
 • Pediatride Akılcı İlaç Kullanımı